Obchodní a reklamační podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Visitteplice, s.r.o.

Těmito smluvními podmínkami se řídí vztahy mezi poskytovatelem a zákazníkem při poskytování prohlídek a jiných služeb cestovního ruchu, není-li dohodnuto jinak.

 1. Definice pojmů
  • Poskytovatel:
   • Turistické informační centrum VisitTeplice s.r.o., Bořislav 113, 415 01 Bořislav, Česká republika, IČO: 05437661, DIČ: CZ05437661, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 89876, e-mail: info@visitteplice.com, telefon: +420 776 007 024
  • Zákazník:
   • Zákazníkem je subjekt, který s poskytovatelem uzavřel smlouvu o poskytnutí prohlídky nebo jiných služeb cestovního ruchu.
  • Prohlídka:
   • Prohlídkou se rozumí průvodcovské služby včetně k tomu nezbytné dopravy.
  • Jiné služby cestovního ruchu:
   • Jinými službami cestovního ruchu jsou všechny další jednotlivé služby cestovního ruchu kromě prohlídky a takové kombinace služeb cestovního ruchu, které nejsou zájezdem ani spojenou cestovní službou.
 2. Vznik smlouvy
  1. Poskytovatel se zabývá poskytováním prohlídek a jiných služeb cestovního ruchu (dále jen „služby“).
  2. Smlouva o poskytnutí služeb (dále jen „smlouva”) je uzavřena:
   • u nabídek umístěných na webu poskytovatele platným ukončením online procesu rezervace. Uzavření smlouvy poskytovatel zákazníkovi potvrdí zasláním zprávy na jeho kontaktní email;
   • u nabídek poskytovaných fyzicky v TIC VisitTeplice s.r.o., Krupská 346/2, 415 01 Teplice platbou položky, kterou poskytovatel zákazníkovi potvrdí předáním daňového dokladu;
   • u nabídek na míru vytvoří poskytovatel na základě poptávky zákazníka konkrétní nabídku, kterou předá zákazníkovi a smlouva je následně uzavřena v okamžiku, kdy zákazník jasně vyjádří vůli odebrat od poskytovatele v nabídce vymezené služby.
 3. Cena služeb a platební podmínky
  1. Cena služeb v CZK je uvedena na webu či v provozovně TIC VisitTeplice s.r.o. Děti do 2 let mají služby zdarma, do 15 let mají nárok na dětskou cenu. Konečná cena služeb včetně DPH se zákazníkovi zobrazí v průběhu online rezervačního procesu dříve, než je uzavřena smlouva. Na provozovně je cena zákazníkovi sdělena před uzavřením smlouvy.
  2. U nabídky na míru sdělí poskytovatel zákazníkovi konečnou cenu služeb v rámci nabídky zaslané zákazníkovi na jeho kontaktní email či prostřednictvím telefonu.
  3. Po odeslání elektronické objednávky prostřednictvím e-shopu bude zákazník přesměrován na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající odešle vstupenku po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments,a.s.
  4. Všechny prohlídky jsou garantovány v českém jazyce, další jazyky (angličtina, němčina, francouzština, ruština, italština a španělština) je možné zajistit na vyžádání.
 4. Storno podmínky
  1. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy o prohlídce s průvodcem bez povinnosti platit storno poplatek do 48 hodin před začátkem poskytnutí služby. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky.
  2. Při odstoupení od smlouvy do 24 hodin před začátkem poskytnutí služby je účtováno storno ve výši 50% ceny služby.
  3. Při pozdějším odstoupení od smlouvy je účtováno storno ve výši 100% ceny služby.
  4. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy, ale přesto objednané služby ve smluveném čase nečerpá, považuje se tato situace za zrušení služby v okamžiku plánovaného začátku a poskytovatel účtuje storno ve výši 100% ceny služby.
  5. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť Visitteplice, s.r.o. tato společnost neodpovídá. Zakoupené vstupenky - (klasické i elektronické) vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte na akci být vpuštěni. Týká se to především zveřejňování fotografií vstupenek na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a podobně.
  6. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.
 5. Změna a zrušení poskytnutí služby
  1. Změny v programu služeb z důvodů nečekaných změn v otevíracích dobách navštěvovaných objektů či provozních změn jsou vyhrazeny.
  2. V případě, že není možné službu poskytnout, a to zejména z důvodu vyšší moci, zruší poskytovatel poskytnutí služby, vyrozumí o této skutečnosti neprodleně zákazníka a vrátí mu již zaplacenou částku v celkové výši ve lhůtě 14 dnů od zrušení.
  3. Obdobně se postupuje v případě, že zákazník službu zaplatil před tím, než mu byla ze strany poskytovatele potvrzena a služba mu nebyla poskytnuta.
 6. Postoupení práv a povinností
  • Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu na třetí osobu.
 7. Povinnosti zákazníka
  1. Zákazník je povinen se po celou dobu poskytování služby neoddělovat od skupiny a dbát pokynů svého průvodce. Oddělení se od skupiny a případné přerušení čerpání služby není důvodem k refundaci platby.
  2. Zákazník je povinen si počínat tak, aby předcházel zapomenutí osobních věcí v autobuse, turistickém vláčku či v navštěvovaných objektech. Poskytovatel za tyto věci nenese odpovědnost.
 8. Reklamační řád
  1. Má-li poskytnutá služba vady, je zákazník povinen vadu poskytovateli vytknout (reklamovat) bez zbytečného odkladu, nejlépe ihned po skončení čerpání služeb za přítomnosti průvodce a zástupce poskytovatele u pokladny turistického centra.
 9. Ochrana osobních údajů
  1. Zákazník je srozuměn s tím, že poskytovatel je oprávněn pro účely plnění smlouvy a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, bankovní spojení, e-mailová adresa, telefonní spojení.
  2. Zákazník bere na vědomí, že poskytovatel bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je poskytovatel oprávněn zasílat formou SMS, MMS, e-mailem, Whatsappem či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese poskytovatele nebo e-mailem zaslaným na e-mail: info@visitteplice.com.
  3. Výše uvedená ustanovení platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.
  4. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:
   • Požadovat od poskytovatele přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
   • Požadovat, aby poskytovatel omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud
    1. zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů;
    2. zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití;
    3. poskytovatel již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo
    4. zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody poskytovatele převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
   • Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
   • Získat od poskytovatele kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je poskytovatel povinen mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů:
    1. účel zpracování;
    2. kategorie osobních údajů, které zpracovává,
    3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
    4. plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
    5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování;
    6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
    7. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
   • Získat své osobní údaje, které poskytovatel zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud
    1. je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Ostatní, těmito všeobecnými smluvními podmínkami neupravené záležitosti, se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  2. Případné spory vyplývající ze smlouvy je zákazník oprávněn řešit mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce.
  3. Rozhodným právem pro případné spory je české právo a příslušné jsou soudy ČR.
  4. Visitteplice, s.r.o. si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky a reklamační řád aktualizovat.

Visitteplice, s.r.o.

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné a účinné pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2023