Obchodní a reklamační podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Visitteplice, s.r.o.

Všeobecně.

1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce (dále jen “Akce”) uskutečněné prostřednictvím prodejní sítě společnosti Visitteplice, s.r.o.. Prodejní sítí Visitteplice, s.r.o. se rozumí on-line propojená prodejní místa (tzn. prodejní místa společnosti Visitteplice, s.r.o. a prodejní místa smluvních partnerů Visitteplice, s.r.o.) a on-line prodej na webových stránkách Visitteplice, s.r.o. na adrese www.visitteplice.com . Za nákup vstupenek prostřednictvím prodejní sítě se považuje i nákup v rámci hromadných objednávek přes obchodní úsek Visitteplice, s.r.o. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zavazuje se jimi řídit.

2. Společností Visitteplice, s.r.o. se rozumí společnost Visitteplice, s.r.o.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v odd. C, vložce 38144, IČ: 05437661, DIČ: CZ05437661, se sídlem Bořislav č.p.113, 415 01 Bořislav.

3. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který vstupenku nakupuje a pořadatelem této Akce. Veškeré nároky zákazníka proto směřují vždy vůči pořadateli Akce.

4. Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

5. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

6. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť Visitteplice, s.r.o. tato společnost neodpovídá. Zakoupené vstupenky - (klasické i E-Tickety) vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte na akci být vpuštěni. Týká se to především zveřejňování fotografií vstupenek na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a podobně.

Postup při nákupu vstupenek.

7. Postup při nákupu vstupenek je podrobně popsán na webových stránkách společnosti Visitteplice, s.r.o. na adrese www.viitteplice.com . Jsou zde rovněž definovány jednotlivé druhy a výše plateb účtovaných vedle ceny vstupenek v závislosti na jednotlivých způsobech úhrady ceny vstupenek. Zákazník je při nákupu vstupenek povinen uvedený postup a platební podmínky dodržovat.

8. S cenami jednotlivých vstupenek se lze seznámit na webových stránkách společnosti Visitteplice, s.r.o. na adrese www.visitteplice.com anebo s nimi bude zákazník seznámen při jejich nákupu v prodejním místě prodejní sítě Visitteplice, s.r.o.

9. Vstupenky na dobírku se nezasílají.

10. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

11. Po odeslání objednávky a výběru ePlatby, bude přesměrován na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající odešle vstupenku po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments,a.s.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Reklamační řád.

12. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených v prodejní síti Visitteplice, s.r.o. se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

13. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.

14. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.

15. V případě, že zákazník zvolí při nákupu vstupenek jako způsob doručení vstupenek jejich doručení prostřednictvím České pošty na adresu v ČR nebo službou EMS na adresu v ČR anebo poštou na adresu na Slovensku a vstupenky mu takto doručeny nebudou, uvědomí zákazník společnost Visitteplice, s.r.o., která obratem učiní u České pošty reklamaci. Vyřízení této reklamace trvá v případě doručování na adresu ČR maximálně 30 dnů, v případě doručení mimo ČR maximálně 60 dnů. Bude-li výsledkem reklamačního řízení u České pošty zjištění, že došlo ke ztrátě zasílané vstupenky z důvodů neležících na straně zákazníka, společnost Visitteplice, s.r.o. zákazníka o výsledku vyrozumí a vrátí mu peníze zaplacené za nedoručené vstupenky včetně poplatku za doručení.

16. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, který společnosti Visitteplice, s.r.o. poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Společnost Visitteplice, s.r.o. neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

17. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, přičemž zákazník, který v prodejní síti Visitteplice, s.r.o. již vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil, tuto vstupenku dosud nepřevzal nebo mu nebyla z Visitteplice, s.r.o. dosud odeslána, bude tomuto zákazníkovi vstupné vráceno prostřednictvím jeho platební karty, kterou vstupenku zaplatil, nebo na účet, ze kterého společnost Visitteplice, s.r.o. platbu za vstupenku obdržela.

18. Dojde-li k úplnému zrušení Akce, přičemž zákazník, který v prodejní síti Visitteplice, s.r.o. již vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil, tuto vstupenku převzal či obdržel poštou nebo jiným způsobem, bude postup při vracení vstupného následující:

Pokud byla vstupenka zakoupena v konkrétním prodejním místě prodejní sítě Visitteplice, s.r.o., bude zákazníkovi vstupné vyplaceno, pokud se dostaví se vstupenkou bez zbytečného odkladu do prodejního místa, ve kterém ji zakoupil.

Zákazník má rovněž možnost odeslat vstupenku na zrušenou Akci společnosti Visitteplice, s.r.o. na adresu: Visitteplice, s.r.o., Dlouhá 63/31, 415 01 Teplice. Bude-li vstupenka na zrušenou Akci na tuto adresu bez zbytečného odkladu doručena, bude vstupné zákazníkovi vráceno bankovním převodem na účet, který zákazník za tím účelem společnosti Visitteplice, s.r.o. písemně sdělí;

Pokud byla vstupenka na zrušenou Akci zakoupena přes webové stránky Visitteplice, s.r.o., doručí zákazník tuto vstupenku bez zbytečného odkladu poštou na adresu Visitteplice, s.r.o. uvedenou v předchozí odrážce. Vstupné bude zákazníkovi bankovním převodem na účet, který zákazník za tím účelem společnosti Visitteplice, s.r.o. písemně sdělí;

Pokud bude vstupenka na zrušenou Akci zakoupena v rámci hromadné objednávky přes obchodní úsek Visitteplice, s.r.o., musí být doručena společnosti Visitteplice, s.r.o. bez zbytečného odkladu na adresu: Visitteplice, s.r.o., Dlouhá 63/31, 415 01 Teplice . Vstupné bude v těchto případech vždy vráceno pouze osobě, která v rámci hromadné objednávky vstupenku zaplatila. Bude-li vstupenka na zrušenou Akci zakoupená v rámci hromadné objednávky přes obchodní úsek Visitteplice, s.r.o. předložena k reklamaci v jiném prodejním místě než je prodejní místo Dlouhé 63/31, 41501 Teplice, budou takto reklamované vstupenky z hromadné objednávky nejprve postoupeny k vyřízení reklamace obchodnímu úseku společnosti Visitteplice, s.r.o., kam budou doručeny do tří pracovních dnů od jejich převzetí od zákazníka. Vstupné bude v těchto případech vždy vráceno pouze osobě, která jej v rámci hromadné objednávky zaplatila.

19. Bude-li vráceno vstupné postupem podle bodů 16. a 17., nebudou zákazníkovi vráceny částky uhrazené za platbu kartou a za doručování vstupenek.

20. Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou obchodnímu úseku Visitteplice, s.r.o. na e-mailovou adresu: info@visitteplice.com a nebo písemně na adresu: Visitteplice, s.r.o., obchodní úsek, Dlouhá 63/31, 415 01 Teplice.

21. U společnosti Visitteplice, s.r.o. nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil v prodejní síti Visitteplice, s.r.o.

Ochrana osobních údajů.

22. Společnost Visitteplice, s.r.o. shromažďuje a uchovává poskytnuté osobní údaje, které o sobě poskytne zákazník (i potencionální) při nákupu vstupenky a užívání webových stránek společnosti Visitteplice, s.r.o.. Osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou informace o osobě zákazníka, na základě kterých jej lze přímo nebo nepřímo identifikovat. Společnost Visitteplice, s.r.o. osobní údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s uvedeným zákonem o ochraně osobních údajů. Společnost Visitteplice, s.r.o. je oprávněna pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele.

23. Společnost Visitteplice, s.r.o. zpracovává osobní údaje tak, že

je sbírá pro pozdější využití, jako je např. odesílání zakoupených vstupenek, zasílání informací o změnách u Akcí či vstupenek, umožnění vstupu zákazníka na Akci včetně sdílení údajů s příslušným pořadatelem Akce, je-li to k zajištění účasti zákazníka na Akci potřebné;
uchovává osobní údaje za účelem vyhodnocení, udržení a zdokonalování vztahů se svými (potenciálními) zákazníky nebo pro vylepšování svých služeb a produktů;

je sbírá pro jejich pozdější využití třetími stranami pro marketingové účely, výzkumy trhu nebo pro zasílání informací, které by mohly být pro (potenciálního) zákazníka zajímavé;

je zpracovává pro využití (i třetími stranami) v reklamě, newsletterech a dalších informacích (i třetích stran) v souladu s požadavky zákazníka nebo potenciálního zákazníka;

je užívá pro získání provozních informací, vyvíjení produktů a služeb nebo dalších aktivit, které mohou podpořit obchodní postupy;

je užívá k uplatňování a provádění zákonných povinností.

24. Poskytnutím osobních dat společnosti Visitteplice, s.r.o.., resp. nákupem vstupenky dává zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů způsobem, který je popsán výše.

25. Zákazník je oprávněn kdykoliv vyslovit nesouhlas se zpracování svých údajů pro marketingové účely a to písemně. Společnost Visitteplice, s.r.o. je v takovém případě povinna bezodkladně ukončit zpracování těchto údajů pro tyto účely. Nesouhlas lze vyslovit prostřednictvím e-mailové adresy: info@visitteplice.com

Závěrem.

26. Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

27. V případě, že dojde mezi pořadatelem Akce a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou pořadatelem či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.

28. Visitteplice, s.r.o. si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky a reklamační řád aktualizovat.

Visitteplice, s.r.o.