Všeobecné podmínky pro akci Strašidelný vláček

Všeobecné podmínky pro akci Strašidelný vláček

Těmito smluvními podmínkami se řídí vztahy mezi poskytovatelem a zákazníkem při poskytování služby „Strašidelný vláček“, jejím předprodeji a prodeji.

 1. Definice pojmů
  • Poskytovatel:
   • Turistické informační centrum VisitTeplice s.r.o., Bořislav 113, 415 01 Bořislav, Česká republika, IČO: 05437661, DIČ: CZ05437661, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 89876, e-mail: info@visitteplice.com, telefon: +420 776 007 024
  • Zákazník:
   • Zákazníkem je subjekt, který s poskytovatelem uzavřel smlouvu o poskytnutí služby „Strašidelný vláček“.
  • Služba:
   • Službou se rozumí akce „Strašidelný vláček“ včetně k ní nezbytné dopravy turistickým vláčkem Humboldt/Kabriobusem Payer, doprovodného programu v areálu Teplického zámku, dílniček a odměn.
  • Jiné služby v rámci akce:
   • Jinými službami v rámci akce jsou všechny další varianty akce, zejména „Strašidelná pouť“. „Strašidelná pouť“ je varianta akce neobsahující přepravu turistickým vláčkem Humboldt/Kabriobusem Payer.
 2. Vznik smlouvy
  1. Poskytovatel se zabývá poskytováním služby „Strašidelný vláček“ (dále jen „služby“).
  2. Smlouva o poskytnutí služeb (dále jen „smlouva”) je uzavřena:
   • u nabídek umístěných na webu poskytovatele platným ukončením online procesu rezervace. Uzavření smlouvy poskytovatel zákazníkovi potvrdí zasláním zprávy na jeho kontaktní email;
   • u nabídek poskytovaných fyzicky v TIC VisitTeplice s.r.o., Krupská 346/2, 415 01 Teplice platbou položky, kterou poskytovatel zákazníkovi potvrdí předáním daňového dokladu.
 3. Cena služeb a platební podmínky
  1. Cena služeb v CZK je uvedena na webu či v provozovně TIC VisitTeplice s.r.o. Konečná cena služeb včetně DPH se zákazníkovi zobrazí v průběhu online rezervačního procesu dříve, než je uzavřena smlouva. Na provozovně je cena zákazníkovi sdělena před uzavřením smlouvy.
  2. Po odeslání elektronické objednávky prostřednictvím e-shopu bude zákazník přesměrován na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající odešle vstupenku po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments,a.s.
 4. Storno podmínky
  1. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy, bude mu zaúčtováno storno ve výši 100% ceny služby
  2. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy, ale přesto objednané služby ve smluveném čase nečerpá, považuje se tato situace za zrušení služby v okamžiku plánovaného začátku a poskytovatel účtuje storno ve výši 100% ceny služby.
  3. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť Visitteplice, s.r.o. tato společnost neodpovídá. Zakoupené vstupenky - (klasické i elektronické) vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte na akci být vpuštěni. Týká se to především zveřejňování fotografií vstupenek na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a podobně.
  4. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.
 5. Změna a zrušení poskytnutí služby
  1. Změny v programu služeb z důvodů nečekaných provozních změn či nepříznivého počasí jsou vyhrazeny.
  2. V případě, že není možné službu poskytnout, a to zejména z důvodu vyšší moci, zruší poskytovatel poskytnutí služby, vyrozumí o této skutečnosti neprodleně zákazníka a vrátí mu již zaplacenou částku v celkové výši ve lhůtě 14 dnů od zrušení.
  3. Obdobně se postupuje v případě, že zákazník službu zaplatil před tím, než mu byla ze strany poskytovatele potvrzena a služba mu nebyla poskytnuta.
 6. Postoupení práv a povinností
  • Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu na třetí osobu.
 7. Povinnosti zákazníka
  1. Zákazník je povinen se po celou dobu poskytování služby neoddělovat od skupiny a dbát pokynů organizátorů. Oddělení se od skupiny a případné přerušení čerpání služby není důvodem k refundaci platby.
  2. Zákazník je povinen si počínat tak, aby předcházel zapomenutí osobních věcí v autobuse, turistickém vláčku či v navštěvovaných objektech. Poskytovatel za tyto věci nenese odpovědnost.
 8. Reklamační řád
  1. Má-li poskytnutá služba vady, je zákazník povinen vadu poskytovateli vytknout (reklamovat) bez zbytečného odkladu, nejlépe ihned po skončení čerpání služeb za přítomnosti zástupce poskytovatele u pokladny turistického centra.
 9. Ochrana osobních údajů
  1. Zákazník je srozuměn s tím, že poskytovatel je oprávněn pro účely plnění smlouvy a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, bankovní spojení, e-mailová adresa, telefonní spojení.
  2. Zákazník bere na vědomí, že poskytovatel bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je poskytovatel oprávněn zasílat formou SMS, MMS, e-mailem, Whatsappem či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese poskytovatele nebo e-mailem zaslaným na e-mail: info@visitteplice.com.
  3. Výše uvedená ustanovení platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.
  4. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:
   1. Požadovat od poskytovatele přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
   2. Požadovat, aby poskytovatel omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud
    1. zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů;
    2. zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití;
    3. poskytovatel již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo
    4. zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby, než bude ověřeno, zda oprávněné důvody poskytovatele převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
   3. Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
   4. Získat od poskytovatele kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je poskytovatel povinen mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů:
    1. účel zpracování;
    2. kategorie osobních údajů, které zpracovává,
    3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
    4. plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
    5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování;
    6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
    7. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
   5. Získat své osobní údaje, které poskytovatel zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud
    1. je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Ostatní, těmito všeobecnými smluvními podmínkami neupravené záležitosti, se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  2. Případné spory vyplývající ze smlouvy je zákazník oprávněn řešit mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce.
  3. Rozhodným právem pro případné spory je české právo a příslušné jsou soudy ČR.
  4. Visitteplice, s.r.o. si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky a reklamační řád aktualizovat.

Visitteplice, s.r.o.

Tyto smluvní podmínky jsou platné a účinné pro smlouvy uzavřené od 1. 10. 2023